Η Εταιρεία Ψυχομετρικών Μελετών ΑΜΚΕ είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία  η οποία ιδρύθηκε το 2023 με γενικό σκοπό την προώθηση και προαγωγή των επιστημονικών μεθόδων μέτρησης στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τις κοινωνικές επιστήμες, τη στήριξη της ανάπτυξης, στάθμισης και έκδοσης σχετικών ψυχομετρικών εργαλείων, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πάσης φύσεως κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από τη χρήση τους.

Η Ψυχομετρία είναι επιστημονικός κλάδος, ο οποίος εστιάζει στη μέτρηση χαρακτηριστικών, ικανοτήτων, διεργασιών και φαινομένων που συνδέονται με την ψυχολογική, ψυχοκοινωνική, συναισθηματική, γνωστική, εκπαιδευτική και ευρύτερα κοινωνική λειτουργία και συμπεριφορά του ατόμου ή των ομάδων. Αντικείμενο της ψυχομετρίας αποτελούν η ανάπτυξη μεθόδων που καθιστούν εφικτή τη έγκυρη και αξιόπιστη μέτρηση των ανωτέρω φαινομένων, καθώς και η ανάπτυξη και η στάθμιση σχετικών εξειδικευμένων εργαλείων μέτρησης.

Η ακριβής και έγκυρη αποτύπωση πληθώρας φαινομένων που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και λειτουργία (κοινωνική, νοητική, συναισθηματική, κ.ά.) αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των φαινομένων αυτών, την ερμηνεία των παραγόντων που τα επηρεάζουν, αλλά και τον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών ή προβλημάτων και τον σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους. Είναι, συνεπώς, κρίσιμη για την άμβλυνση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που οι τυχόν δυσκολίες μπορεί να έχουν σε τομείς τόσο διαφορετικούς, όπως στην εκπαίδευση, την επαγγελματική και κοινωνική ζωή, την ψυχική υγεία και τη γενικότερη ευημερία τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Ιδιαίτερα οι ψυχομετρικές αξιολογήσεις και οι ανιχνευτικοί έλεγχοι που διεξάγονται στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό αναπτυξιακών καθυστερήσεων ή διαταραχών, μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς. H έγκαιρη παρέμβαση και υποστήριξη, μπορεί να επιφέρει βέλτιστα αποτελέσματα στην πρόληψη δυσμενών εξελίξεων σε διάφορους τομείς της ζωής των παιδιών, όπως στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τις κοινωνικές σχέσεις, την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και την εν γένει ευημερία τους.

H διαθεσιμοτητα εργαλείων έγκυρης μέτρησης ψυχολογικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων διασφαλίζουν, επίσης, τη δίκαιη και ισότιμη αξιολόγηση σε επίσημες διαδικασίες, όπως είναι οι εκπαιδευτικές εξετάσεις ή η επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού. Άρτιες ψυχομετρικές μέθοδοι παρέχουν αντικειμενικές μετρήσεις των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, διασφαλίζοντας την παροχή δίκαιων ευκαιριών σε όλα τα άτομα.

Συνολικά, άρτιες και κατάλληλες ψυχομετρικές εκτιμήσεις παρέχουν μια σταθερή και έγκυρη βάση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγείας και της οργανωσιακής διαχείρισης. Βασιζόμενοι σε εμπειρικά δεδομένα που λαμβάνονται από έγκυρες μετρήσεις, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί, οι επαγγελματίες της υγείας ή οι εργοδότες μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και να εφαρμόζουν παρεμβάσεις και στρατηγικές που είναι πιο πιθανό να είναι αποτελεσματικές και ωφέλιμες για το άτομο και για την κοινωνία.

Η Εταιρεία Ψυχομετρικών Μελετών ΑΜΚΕ, μέσω δράσεων και συνεργειών με ερευνητές, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς καθώς και άλλες οργανώσεις, στοχεύει να συνδράμει στην ενίσχυση της έρευνας στους τομείς αυτούς, στην προώθηση της ανάπτυξης και της στάθμισης κατάλληλων και μεθοδολογικά άρτιων ψυχομετρικών εργαλείων, αλλά και στη διάχυση και διάθεσή τους, με στόχο την ευρεία χρήση τους από όλους όσοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν.

Προσεχώς!

Τεστ Επικοινωνιακής Ανάπτυξης [ΤΕΑ]

Newsletter

Αν θέλετε να εγγραφείτε στο Ενημερωτικο μας Δελτίο, να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια, εκδόσεων και σχετικών προσφορών,  παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο