Σκοποί της εταιρείας

Η Εταιρεία Ψυχομετρικών Μελετών ΑΜΚΕ (Psychometric) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία  η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο 2023 με γενικό σκοπό την προώθηση και προαγωγή των επιστημονικών μεθόδων μέτρησης στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τις κοινωνικές επιστήμες, τη στήριξη και προαγωγή της ανάπτυξης, στάθμισης και έκδοσης σχετικών ψυχομετρικών εργαλείων, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πάσης φύσεως κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από τη χρήση τους.

Ειδικότερα, οι σκοποί της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, περιλαμβάνουν:

Την προώθηση και ενίσχυση της ανάπτυξης επιστημονικών μεθόδων μέτρησης στην Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τις κοινωνικές επιστήμες.

Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της έγκυρης εκτίμησης, αξιολόγησης, μέτρησης ή καταγραφής χαρακτηριστικών, συμπεριφορών ή φαινομένων που σχετίζονται με την ψυχολογική, ψυχοκοινωνική, μαθησιακή, εκπαιδευτική και γενικότερα κοινωνική λειτουργία και συμπεριφορά του ατόμου ή των ομάδων.

Τη στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών, που στοχεύουν στην ανάπτυξη, τον ψυχομετρικό έλεγχο, τη στάθμιση, την έκδοση και τη διάθεση κατάλληλων και μεθοδολογικά άρτιων ψυχομετρικών εργαλείων και σχετικού υποστηρικτικού υλικού.

Την έκδοση, διάθεση και προώθηση ψυχομετρικών εργαλείων και άλλου σχετικού υλικού, σε έντυπη, ψηφιακή ή άλλη μορφή.

Τη συμμετοχή σε δράσεις, έργα και προγράμματα, την σύμπραξη ή συνεργασία με άλλους φορείς ή πρόσωπα προκειμένου να προωθηθεί και να επιτευχθεί ο σκοπός της εταιρείας.

Τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων συναφών δράσεων σχετικών με ζητήματα που άπτονται του σκοπού της εταιρείας.

Κοινωνική προσφορά & δράσεις

Στήριξη στην έρευνα

Για ερευνητές / τριες κοινωνικών επιστημών

Η Εταιρεία Ψυχομετρικών Μελετών, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη και τη στάθμιση νέων έγκυρων ψυχομετρικών μεθόδων και εργαλείων, προσφέρει δωρεάν στα μέλη της πρόσβαση σε online υποδομές (προηγμένο λογισμικό για online δυναμικά ερωτηματολόγια και online πειράματα σε ιδιωτικό ασφαλή server), καθώς και διάχυση της έρευνας στάθμισης.
Αναλαμβάνει, επίσης, μετά από κρίση της επιστημονικής τους αρτιότητας, την έκδοση ψυχομετρικών εργαλείων και του συνοδευτικού τους υλικού (π.χ., τεχνικά εγχειρίδια), καθώς και τη διάθεσή τους, κατά περίπτωση, είτε δωρεάν είτε σε τιμές ‘δίκαιες’ τόσο για τους χρήστες, όσο και για τους συγγραφείς.
Τέλος,
διαθέτει σε ερευνητές/τριες τα ψυχομετρικά εργαλεία που εκδίδει προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς και να προαχθεί περαιτέρω η έρευνα για την πρόβλεψη της ανάπτυξης και την πρώιμη ανίχνευση τυχόν παρεκλίσεων και δυσκολιών.

Στήριξη στην εκπαίδευση & ενίσχυση της πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών

Για σχολεία, παιδικούς σταθμούς & άλλους φορείς εκπαίδευσης

Με βασικό γνώμονα το ότι όσο πιο έγκαιρα εντοπιστεί κάποια αναπτυξιακή δυσκολία (γνωσική, γλωσσική, ψυχοκοινωνική…), τόσο πιο αποτελεσματική είναι η αντιμετώπισή της, βασικός στόχος της Εταιρείας Ψυχομετρικών Μελετών είναι η διάχυση και η συστηματική χρήση έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων για τον ανιχνευτικό έλεγχο και εκτίμηση της ανάπτυξης όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, συνάπτει ειδικές συμφωνίες με σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά),  βρεφονηπιακούς σταθμούς ή άλλους σχετικούς φορείς, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα χρήσης των ψυχομετρικών εργαλείων που εκδίδει για τον ανιχνευτικό έλεγχο όλων των παιδιών και τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν αναπτυξιακών δυσκολιών ή διαταραχών.
Επίσης, πραγματοποιεί σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και γονείς για ζητήματα που άπτονται της σημασίας της έγκυρης αξιολόγησης και του πρώιμου εντοπισμού κάθε καθυστέρησης ή δυσκολίας.

Στήριξη στην οικογένεια & στο ευρύ κοινό

Για γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο

Η Εταιρεία Ψυχομετρικών Μελετών έχει ως κύριο στόχο της να προωθήσει όχι μόνο την ανάπτυξη και στάθμιση έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων, αλλά και να προάγει και διευκολύνει τη χρήση τους από όλους όσοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει τα ψυχομετρικά εργαλεία που εκδίδει, σε τιμή κόστους ή, κατά περίπτωση, δωρεάν προκειμένου να αξιοποιηθούν από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Επίσης, διοργανώνει σεμινάρια και ημερίδες ανοικτά στο ευρύ κοινό με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σημαντικά οφέλη της έγκαιρης ανίχνευσης τυχόν δυσκολιών ή αποκλίσεων στην ανάπτυξη, τη μάθηση, την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και τη συμπεριφορά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο