Έκδοση ψυχομετρικών εργαλείων

Η Εταιρεία Ψυχομετρικών Μελετών ΑΜΚΕ, στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών της,  αναλαμβάνει τη στήριξη των ερευνητών για την ανάπτυξη και στάθμιση έγκυρων και αξιόπιστων ψυχομετρικών εργαλείων, καθώς και την έκδοση σχετικών εργαλείων με στόχο την διάχυση και τη χρήση τους από όλους όσοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν.

Ως μη κερδοκοπική εταιρεία μεριμνά ώστε τα ψυχομετρικά εργαλεία που εκδίδει να διατίθενται σε τιμές ‘δίκαιες’ τόσο για τους συγγραφείς/ερευνητές όσο και για τους τελικούς αποδέκτες ή, όταν αυτό είναι εφικτό, ακόμα και δωρεάν. Το κόστος και ο τρόπος διάθεσης των ψυχομετρικών εργαλείων καθορίζεται κάθε φορά μέσα από απολύτως διαφανείς διαδικασίες.

Η ανάληψη της έκδοσης κάποιου ψυχομετρικού εργαλείου γίνεται με κεντρικό άξονα τη θεωρητική, μεθοδολογική και ψυχομετρική του αρτιότητα. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε εκδοτική πρόταση υποβάλλεται σε διαδικασία κρίσης  προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προτεινόμενο ψυχομετρικό εργαλείο πληροί υψηλά κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

Αν είστε ερευνητής/ερευνήτρια και έχετε ήδη αναπτύξει ή/και σταθμίσει κάποιο ψυχομετρικό εργαλείο ή σκέφτεστε να το κάνετε, θα χαρούμε να ακούσουμε τις ιδέες σας και να σας στηρίξουμε στην επίτευξη του στόχου σας.

Επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία
Άρτιες ψυχομετρικές ιδιότητες
Εύκολη διαδικτυακή χορήγηση
Αυτόματη βαθμολόγηση / αναφορά
Προσιτά σε όλους
Μετάβαση στο περιεχόμενο